Voda: Co všechno byste o ní měli vědět

Voda je pro náš život nezbytná, a bez ní bychom tady vlastně ani nebyli. Tato jednoduchá chemická sloučenina se vyznačuje řadou vlastností, které mají za následek, že svět okolo nás vypadá tak jak vypadá. Především jsou to vysoké hodnoty termodynamických veličiny, jaké představuje zejména výparné teplo, teplo tání í a tepelná kapacita. Díky tomu funguje masa vod jako jakýsi přírodní regulátor teploty. Vysoká hodnota tepelné kapacity vody je například také důvod proč se přímořské lokality vyznačují příjemným podnebím s malými výkyvy teplot, zatímco teplota v oblastech ležících hluboko ve vnitrozemí může během 24 hodin kolísat o několik desítek stupňů °C.

Voda - H2O
Voda – H2O

Voda se vyznačuje mnoha anomáliemi

Ve všech učebnicích se dočtete, že největší hustotu má voda při dosažení teploty 4 °C a na vlastní oči jste se už jistě mohli přesvědčit, že led má opravdu menší hustotu než voda a plave tak na hladině. Vrstva ledu na vodní hladině pak funguje jako izolace a udržuje stratifikaci. Bruslaři se také mnohokrát setkali s jevem zvaným regelace ledu. Při zvýšení tlaku působícího na led, je totiž stabilnější fáze, která má větší hustotu, a to je v tomto případě voda, proto led začne tát.

Voda se také účastní mnoha biologických a biochemických dějů. Je transparentní pro viditelné a UV záření, a právě to umožňuje průběh fotosyntézy ve vodném prostředí. Voda je vynikajícím rozpouštědlem, transportuje odpady a živiny, účastní se mnoha geochemických a geologických procesů například loužení částic z hornin či erozních dějů. Vykazuje také vysoké povrchové napětí a vysokou hodnotu dielektrické konstanty, díky čemuž se v ní dobře rozpouští iontové sloučeniny.

Zvetšené krystalky ledu, zmrzlé vody
Zvetšené krystalky ledu, zmrzlé vody

Jaké jsou typy vod

Vodu v krajině v zásadě dělíme na dva typy, a to přírodní a odpadní.

1. Přírodní vody

Přírodní vody je možno dále rozdělit na tři základní skupiny, a to vody atmosférické, povrchové a podzemní.

  • Atmosférické vody

Jedná se o vody, které se vyskytují ve formě srážek ať už sněhových nebo dešťových ale také ve formě mikroskopických kapiček tvořících oblaka a mlhu anebo okem neviditelné vodní páry. Vznik oblačnosti je spojen se zachytáváním prachových částic a vznikem kondenzačních jader, které následně umožní vznik dešťových kapek. Tyto vody se do atmosféry dostávají odpaření z různých ploch. Co se týče obsahu chemických látek, jsou v ní přítomny převážně netěkavé látky jako jsou různé soli a pak také rozpuštěné plyny. Ve vodě se dobře rozpouštějí kyselé plyny jako například oxid uhličitý (CO2) či oxidy síry a dusíky. V oblastech s velkými průmyslovými exhalacemi může docházet až ke vzniku tzv. kyselých dešťů.

Bouřka
Bouřka
  • Povrchové vody

Jedná se o vody v řekách, jezerech, rybnících, přehradách, oceánech a mořích a dalších vodních útvarech na povrchu Země. Podle charakteru toku je lze dělit na stojaté (lentické) a tekoucí (lotické). Povrchové zdroje vody jsou doplňována srážkovou vodou. Čistota povrchových vod závisí jednak na průtoku a jednak na zdrojích znečištění, které mohou být přirozeného i antropogenního původu.

  • Podzemní vody

Tyto vody vznikají průsakem povrchových vod a jejich složeních je ovlivněno horninami, se kterými během tohoto děje přišly do styku. To této kategorie patří také minerální vody. V hlubinách pod zemským povrchem, kde tyto vody vznikly, je totiž vyšší teplota, která usnadňuje rozpouštění minerálních látek. Další specifikou skupinou jsou tzv. důlní vody, které se dostaly do styku s obnaženými povrchy těžených hornin.

2. Odpadní vody

  • Odpadní splaškové vody

Tento název se používá pro odpadní vody pocházející z domácností, restaurací, sociálních a zdravotnických zařízení apod. Jsou znečištěny zbytky potravin, tuky a oleji, pracími a čistícími prostředky, ale také pískem a zeminou fekáliemi, vlasy či chlupy anebo léky. Většina látek obsažených v tomto typu vod jsou organického původu.

  • Průmyslové odpadní vody

Tato kategorie zahrnuje všechny typy vod produkované průmyslovými závody. Jedná se odpadní vody z kovohutí, papíren, textilních továren, chemiček, strojírenských podniků, potravinářských závodů apod. Tato voda v závislosti na typu znečištění většinou vyžaduje specifické čistící technologie, a tak mají tyto podniky většinou instalované vlastní ČOV.

  • Vody s obsahem těžkých kovů

Těžké kovy se do životního prostředí dostávají zvláště z průmyslu, Nejčastějšími kontaminanty jsou olovo (Pb), arsen (As), měď, (Cu), kadmium (Cd), rtuť (Hg), nikl (Ni), zinek (Zn) a chrom (Cr). Rizikovými průmyslovými odvětvími je zejména zpracování rud a komunálního odpadu, výroba barev, glazur a pigmentů či elektrochemické aplikace. Zejména v případě arsenu, mědi a rtuti také výroby pesticidů.

Úprava vody

Vzhledem k tomu, že odpadní vody obsahují mnoho polutantů, které se mohou dále dostávat i do přírodních vod, je nutné odpadní vody čistit a navracet do přírody v takovém stavu, který neohrozí vodní zdroje. K čištění vod se používá celá škála procesů. Mezi nejčastější problémy patří právě přítomnost těžkých kovů, majitelé studní a domácnosti se často potýkají také se zvýšeným obsahem dusičnanů nebo příliš vysokým obsahem minerálních látek způsobujících tvrdost vody.

Komentáře