Vyšel vám v rozboru vody vysoký celkový organický uhlík (TOC)? Co s tím?

Organický uhlík

Hodnota celkového organického uhlíku udává množství organických látek ve vzorku vody a slouží jako jeden z obecných ukazatelů její kvality. Příliš vysoký obsah TOC má za následek změnu chemického složení a kyslíkový režim znečištěné a voda s vysokým obsahem TOC není vhodná jako pitná.

Charakteristika TOC

Jak již bylo řečeno, TOC je obecným ukazatelem kvality vody, který se používá zejména pro hodnocení organického znečištění odpadních vod, kde se stal sledovanou veličinou zhruba v 70. letech 20. století. Jeho hodnoty jsou udávány v miligramech na litr a je jedním z parametrů rozhodujících o tom, zda může být voda z ČOV vypuštěna do obecní kanalizace nebo zda je potřeba (v případě vysokých hodnot) přistoupit ke zvýšeným bezpečnostním opatřením.

Ač je pro pitnou vodu nastaven maximální přípustný limit 5 mg/l, nepředstavuje zvýšená hodnota TOC zásadní problém pro lidské zdraví, zvyšuje však riziko nárůstu bakteriální kontaminace v potrubí.

Odkud se TOC dostává do vody

Způsoby, jakými se TOC dostává do vody dělíme na přirozené a antropogenní. Mezi přirozené zdroje patří rozkladné procesy organického materiálu jako jsou například tlející zbytky rostlin nebo živočichů.

Antropogenně nebo jinými slovy lidskou činností se TOC do vody dostává prostřednictvím splachů z půdy a je obsažen v odpadních vodách vypouštěných z průmyslu i domácností. Mezi největší producenty patří chemický a automobilový průmysl nebo papírny.

Mezi hlavní zdroje způsobující zvýšený obsah TOC patří cukry, benzín, lepidla, výrobky z PVC, alkohol a benzín.

Jak se TOC měří

Pro stanovení TOC je nutné nejprve převést veškerý organický uhlík ve vodě (neboli TOC) na oxid uhličitý, čehož je možné dosáhnout buď termicky nebo pomocí chemické oxidace. CO2 je pak stanovován metodami infračervené spektrometrie, plameno-ionizační detekcí nebo adsorpcí v roztoku a měřením vodivosti.

Jak se zbavit vysokých hodnot TOC

Možností, jak snížit hodnotu TOC ve vodě je hned několik. Lze použít filtraci přes aktivní uhlí, které obecně disponuje schopností odstraňovat z vody organické znečištění. Další možností je použití dezinfekčních UV lamp nebo ošetření vody oxidačním činidlem jako je například chlornan sodný.

V neposlední řadě je také možné použít automatické filtry na vodu AquaEmix, které taktéž disponují speciální složkou pro záchyt organických nečistot.

Komentáře